کدام بهتر است...

عاشق:

فکر می کردم موندنی باشی

معشوق:

هستم ولی نه برای تو

عاشق:

ولی روزهای اول خودت بودن رو خواستی

معشوق:

اون مال روزهای اول بود الان حضورت عذابم می ده

عاشق:

یعنی رفتنی هستی

معشوق:

خیلی  پیش از ای رفتم ولی تو باور نکردی

عاشق :

چون  تحملم برات سخت میرم

خدانگهدار...

/ 2 نظر / 9 بازدید