گذر عمر...

زیر اندازی به ابعاد من و تو

سلامتی، شایسته چشمهای تو

بارانی برای خالی نبودن عریضه

و آینده ای که از آن ماست

تمام امیدم برای ماندن است این روزها

/ 2 نظر / 26 بازدید