اراجیف...

هفت تیر گرم بود

دختری که شال سیاه پوشیده باشه به چشم نمی خورد

تنم می لرزید

نگاه ام به آدما بود به شهر

تو یک چشم بهم زدن

بیدار شدم.

کااااااااااااااااااااات

پلان بعدی روی فرش

دستات چقدر سرده

چرا تو چشمهام نگاه نمی کنی لامذهب

سکوت ت ت ت

خس خس ریه های کثیفم  تنها صدایی بود که معنا داشت.

کااااااااااااااااااات

خوب نبود از اول

صدا ، تصویر

حرکت!!!

 / 1 نظر / 19 بازدید
تو

خوب نبود از اول ولی انقدر هم تلخیه آخرش رو حدس نمیزدی...