تمام شد...

تمام شد ...

شروعی به آن زیبایی

امشب اینگونه تمام شد.

و من اشک هم نریختم...

تمام شد ...

آن رویا ها

آن فردایی که تدایی می کردیم.

حتی فرصت نشد تا اسم بچه مان را بگذاریم.

و با این سرعت 

 تمام شد.

خدا می داندمن می مانم یا نه؟

و پایان راه عشقی که بوی ریا بگیرد اینست.

تمام شد به همین آسانی.

و من دل به هیچ کس نخواهم بست

که اینگونه بازی ام دهدو پرپرم کند در جوانی.

دلم می سوزد برای بازیچه بعدی

که از آن کیست؟

تمام شد به همین آسانی.

تمام شد...

/ 1 نظر / 10 بازدید