دنیای من

تو نقض ریاضیاتی

تو، من را، ما نمیکنی

تو، من را، ما را، دنیا میکنی

/ 4 نظر / 30 بازدید

اجازه میدی شما رو لینک کنم ؟

ماهی کوچک

ققنوس کجایی??? ماهی چند روزیست یادت افتاده